Απόσπασμα από την έκθεση του Διοικητή του οχυρού ΠΕΡΙΘΩΡΙ